Privacyverklaring

We anonimiseren uw Persoonsgegevens zodat het onmogelijk is om bepaalde personen te identificeren (bijvoorbeeld door alle stukjes informatie te verwijderen waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld het ip-adres door een proces uit te voeren waardoor het onmogelijk is om een persoon opnieuw te identificeren) en kunnen dan deze geanonimiseerde informatie voor welk doel dan ook gebruiken. Alle persoonsgegevens zoals uw naam, geboortedatum, emailadres, identificatiegegevens, telefoonnummer, IP-adres, betaalgegevens (in geval van commerciële testen) worden volledig uit ons systeem verwijderd.

 

 1. Inleiding

Dit is de Privacyverklaring van Coronatest, een handelsnaam van Concept Innovation B.V. gevestigd te Amsterdam, Nederland op Hogelandplein 1a,  1079 RZ Amsterdam. Deze Privacyverklaring informeert u welke persoonsgegevens worden verwerkt door gebruik te maken van onze website en diensten, hoe deze worden verzameld, aan wie ze worden of kunnen worden verstrekt en hoe deze worden gebruikt. Deze Privacyverklaring is opgenomen in en is onderworpen aan de  Algemene Voorwaarden.

Met “Persoonsgegevens” bedoelen we alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals verder gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

Met “Verwerkingsverantwoordelijke” bedoelen we de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt, zoals verder gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16 april 2021.

 1. Diensten en Website

Door gebruik te maken van De Diensten of toegang te krijgen tot onze website via een

webbrowser op https://corona.conceptinnovation.nl/ (“Site”), met inbegrip van alle gerelateerde

documentatie en diensten, worden door Concept Innovation B.V. Persoonsgegevens

verwerkt.

 1. Welke Persoonsgegevens worden verwerkt door gebruik te maken van Site en/of Diensten?

Er zijn verschillende Persoonsgegevens die worden verwerkt wanneer u onze Diensten en/of de Site gebruikt. Deze Persoonsgegevens kunnen rechtstreeks door u worden verstrekt of het kan informatie zijn die voortvloeit uit uw gebruik van de Site. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt, kan corona.conceptinnovation.nl de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Informatie over uw afspraak;
 • Betalingsgegevens;
 • IP-adres;
 • Medische informatie: resultaat van de test.
 1. Doeleinden van de gegevensverwerking

corona.conceptinnovation.nl zal uw Persoonsgegevens enkel voor specifieke doeleinden verwerken. De persoonsgegevens die door ons worden verzameld (zoals opgenomen onder sectie 3) worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Verwerken van uw betaling; Alleen in het geval van commerciële testen. In het geval dat u getest wordt in het kader van TestenVoorToegang worden er geen betaalgegevens verwerkt.
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het sturen van een testresultaat via beveiligde e-mail;
 • Om te bellen of e-mailen (indien nodig) om onze Diensten te leveren, zoals het doorgeven van een positief PCR-testresultaat.
 • Het verzenden van uw bestelling(en) vanuit onze webshop; Alleen in het geval van commerciële testen. Indien u getest wordt in het kader van TestenVoorToegang is dit niet van toepassing.
 • Het bijhouden van uw voorkeuren;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening aan u;
 • Het uitvoeren van andere diensten die u heeft aangevraagd;
 • Opvolgen van correspondentie (telefonische vragen, e-mail of live chat);
 • Verzenden van nieuwsbrieven; Alleen in het geval van commerciële testen. Indien u getest wordt in het kader van TestenVoorToegang is dit niet van toepassing.
 1. Gebruik en delen van Persoonsgegevens

5.1 Via de Site en/of Diensten worden Persoonsgegevens die u verstrekt gebruikt om u in staat te stellen alle functionaliteiten, functies en voordelen van onze Diensten te gebruiken.

5.2 We kunnen uw Persoonsgegevens anonimiseren zodat het onmogelijk is om bepaalde personen te identificeren (bijvoorbeeld door alle stukjes informatie te verwijderen waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld het ip-adres door een proces uit te voeren waardoor het onmogelijk is om een persoon opnieuw te identificeren) en kunnen dan deze geanonimiseerde informatie voor welk doel dan ook gebruiken.

5.3 Behalve zoals bepaald in sectie 6, zullen we uw Persoonsgegevens alleen delen met onze gelieerde bedrijven en externe serviceproviders welke we vertrouwen. Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens als u meer informatie wilt over de desbetreffende afspraken en/of waarborgen.

5.4 We zullen uw Persoonsgegevens niet delen met andere personen of organisaties, tenzij we menen dat dit nodig is om uw rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken, te reageren op een verzoek van de overheid of anderszins onze wettelijke rechten uit te oefenen of ter verdediging tegen juridische acties; en wanneer we van mening zijn dat het noodzakelijk is om informatie te delen om te helpen bij een onderzoek naar of ter voorkoming van illegale activiteiten, vermoedelijke fraude of situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid van een persoon.

 

 1. Analyses van derden / Cookies

6.1 Wanneer de Site wordt gebruikt, kunnen we automatisch informatie verzamelen over het gebruik van de Site door de gebruikers. Bijvoorbeeld welke functionaliteiten worden gebruikt en hoe lang gebruikers op elke pagina van de Site doorbrengen. We gebruiken deze informatie om het gebruik van de Site te analyseren en mogelijkheden te identificeren voor verdere ontwikkeling en optimalisatie van onze diensten. De (externe) analyse tool (bijv. Google Analytics) die we gebruiken, verzamelt en analyseert deze informatie voor ons.

 1. Uw rechten en keuzes

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u de volgende rechten:

Recht op toegang. U kunt contact met ons opnemen om informatie te krijgen of we al dan niet Persoonsgegevens van u verwerken. Wanneer dat het geval is, zullen wij u informeren over de categorieën Persoonsgegevens die wij verwerken, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën ontvangers aan wie Persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt en de beoogde bewaartermijn of criteria om die periode te bepalen.

Recht op rectificatie. U heeft het recht om onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens, die wij van u opslaan, te corrigeren of aan te vullen.

Recht om bezwaar te maken. In het geval dat onze verwerkingen gebaseerd zijn op een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerkingen. Wij zullen uw Persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Recht op beperking van de verwerking. U hebt het recht om van ons een beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen in specifieke situaties zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (bijv. wanneer de juistheid van uw Persoonsgegevens door u wordt betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van uw Persoonsgegevens te verifiëren).

Recht op wissen van uw Persoonsgegevens. U heeft het recht om ons te vragen uw Persoonsgegevens uit onze systemen te wissen als uw Persoonsgegevens niet langer nodig zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
Bovendien heeft u het recht om uw Persoonsgegevens te laten wissen als u uw recht om bezwaar te maken zoals hierboven bedoeld uitoefent, tenzij we een dwingende legitieme grond hebben om de relevante gegevens niet te wissen. Mogelijk kunnen we niet onmiddellijk alle resterende kopieën van onze servers en back-upsystemen wissen nadat de actieve gegevens zijn gewist. Deze kopieën worden zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is gewist.

Recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om uw Persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en/of ons te verzoeken deze gegevens door te geven aan een derde partij wanneer dit technisch haalbaar is. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit als u van mening bent dat wij uw Persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt. Voor Nederland, zie:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Indien u gebruik wilt maken van bovenstaande rechten kun u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen via de helpdesk op corona@conceptinnovation.nl.

 1. Bewaring van gegevens

De in sectie 3 genoemde Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk in een identificeerbare vorm bewaard. Wij bepalen de bewaartermijn van uw Persoonsgegevens op basis van de volgende criteria: (a) het doel waarvoor wij uw Persoonsgegevens gebruiken: wij bewaren de gegevens zo lang als nodig is voor dat doel; en (b) wettelijke verplichtingen: diverse wet- en regelgeving legt minimale bewaartermijnen op waaraan wij ons moeten houden.

Indien u getest wordt in het kader van TestenVoorToegang zijn deze bewaartermijnen volgens de tijdelijke wet corona toegangsbewijzen gesteld op 4 weken bij een negatieve test en 1 jaar bij een positieve test.

 1. Beveiliging

Wij dragen zorg voor de bescherming van uw Persoonsgegevens tegen ongeoorloofde toegang, gebruik en verlies. We hebben passende administratieve, technische en fysieke maatregelen getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen die zijn gespecificeerd in sectie 3. In  het bijzonder hebben we de  volgende  veiligheidsmaatregelen  genomen:

 • Beveiligde website;
 • corona.conceptinnovation.nl zorgt ervoor dat uw Persoonsgegevens veilig zijn door enkel versleutelde netwerkverbindingen te gebruiken;
 • SSL-certificaat;
 • Versleutelde database;
 • corona.conceptinnovation.nl gebruikt versleutelde wachtwoorden;
 • Maatregelen om DDOS-aanvallen en hackerpogingen te voorkomen;
 • Monitoren van het platform op fouten en verkeer;
 • corona.conceptinnovation.nl heeft fysieke en digitale maatregelen genomen voor de toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen.

10.Sites en services van derden

De Site kan links bevatten naar andere websites, apps en online diensten die worden beheerd door derden waar wij geen controle over hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw Persoonsgegevens op die websites en andere online diensten door die derden. We raden u aan deze Privacyverklaring van de websites en andere online diensten van derden die u bezoekt te bekijken.

11. Deelname aan anoniem onderzoek

Indien u na het verkrijgen van uw testresultaat toestemming heeft gegeven voor het anoniem gebruiken van uw materiaal om kennis over het coronavirus en de verspreiding daarvan te bevorderen, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Omdat alleen uw unieke anonieme code in onze database wordt opgeslagen, heeft u uw unieke code nodig om de gegevens te kunnen verwijderen. Neem contact op met corona@conceptinnovation.nl met uw unieke code om uw testgegevens te laten verwijderen.

Dit vrijwillige deelname verzoek wordt alleen gegeven aan klanten met commerciële testen en is niet van toepassing indien u getest wordt in het kader van TestenVoorToegang.

 1. Updates van deze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. Deze wijzigingen worden aangekondigd op onze website. Wij raden u dan ook aan om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

 1. Contact en vragen

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, of als u vragen heeft over ons gebruik of openbaarmaking van uw Persoonsgegevens tijdens het gebruik van de Site of Diensten, neem dan contact met ons op via  corona@conceptinnovation.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Zorg ervoor dat uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart of onleesbaar is gemaakt in deze kopie. Dit is om uw privacy te beschermen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Concept Innovation B.V.
Telefoonnummer:       +31 (0)850 290 187
E-mail:                         corona@conceptinnovation.nl